Yeni Dünya Düzen’inin Yol Haritası

0
662

=Kamuoyu oluşturucuları” Aydınlara, yazarlara, bilim adamlarına yönelik içeride ve dışarıda masrafları karşılanarak konferanslar düzenlemek, katılımcılara düşünce ve örgütlenme özgürlüğü başlığı altında yeniden yapılanma düşüncesini benimsetme…
=Uzaktan yönlendirilebilecek bir ilişkiler ağı altında insan hakları dernekleri ve benzeri örgütler kurmak…
=Radyo, gazete,dergi, TV. Video yayınlarını devreye sokmak, Bilimsel ve magazinsel içerikli, insan hakları ilkeleri üzerine sürdürülen yayınların yoğunlaştırılması, insan hakları ihlallerinin yaratılması ile sürecin hızlandırılması…
=Yayın ve yayıncı eğitim programlarının gerçekleştirilmesi, yayın muhabirleri ile yerinden bilgilenme yoluna gidilmesi…
=Yerel vakıf ve thing tank derneklerinin kurulması…
=İşadamları derneklerinin , sendikaların kurulması. Siyasi partilere eğitim programlarıyla, particilik dersleriyle yaklaşan kadroların yönlendirilmesi, gençliğin “düşünce özgürlüğü” ve “siyasi katılımcılık” propagandasıyla örgütlenmesi…
=Medya muhabir ağıyla açık ve yaygın istihbarat toplanması. =Amerikan televizyonlarının yerli şubeleri ile yayına geçilmesi, eksik-yanlış bilgilendirmeyle kitlelerin yönlendirilmesi, eğitim seminerleri, konferanslar, geziler düzenleyerek yerel medya ile kalıcı bağlantılar kurulması…
=Etnik ayrılıkları güçlendirmek üzere kültür anımsatma programlarını başlatarak yerel toplantılardan uluslar arası toplantılara adam taşınması, yerel tarih, yerel kültür araştırması adı altında en eskiye özlem yaratılması..
=Etnik sürtüşmeleri önleyen geleneksel kurumların yıpratılması, toplumsal kimliği karıştırmak için tarihsel ve toplumsal gelişim gerçeklerini tahrif ederek yeni kimlikli topluluklar yaratılması…=Yolsuzluk kampanyalarını “ yerinden yönetim” taleplerini yükselterek devlet egemenliğinin zayıflatılması, yolsuzluk olaylarını abartarak topluma aşağılık duygusunun yerleştirilmesi, halkın çaresizliğe itilmesi…
=Borç ekonomisinde dalgalanmalar yaratmak üzere para piyasalarının dışarıdan gelen uluslar arası vur-kaç tefecilerine sonuna dek açılması…
=Merkezi devlete güvensizlik yaratma. Kritik dönemlerde iktisadi bunalım yaratılmasıyla umutsuzluğa düşürülen yerel sanayicilerle ve üreticilerle konferans, sempozyum adı altında doğrudan ilişkiye geçilerek devlet merkezine karşı güvensizlik aşılanması…
=İşadamlarının örgütlenme, devlet denetiminden giderek uzaklaşan, başına buyruk iş dünyası yaratması….
=Ulusal sanayinin yıkımı. Ulusal sanayileşmenin ve enerji kaynaklarının yıkıma uğratılması, çatışma içerecek biçimde çevre akımlarını ve örgütlerini destekleme, ulusal madenciliğin, doğal yakıt üretim kaynakları işletmeciliğinin ulusal egemenlik alanı dışına çıkartılması…
=Orduları ulusal savunma kimliğinden koparma. Orduları ve güvenlik güçlerini profesyonelleştirme. Ordu yönetimini günlük siyaset içine çekilmesi. Ordu içinde politik tartışma, ordu ile halk arasında cepheleşme yaratılması.
=Bağımsızlık politikası isteyebileceklerin ihtilal komitelerine çekilerek, cezalandırılarak ya da planlanmış terfi oyunları ile tasfiye edilmeleri…
=İnanmış örgüt liderlerinin yetiştirilmesi, güdümlü yeni düzenine tapınan ultra liberal önderlerin üretilmesi, yeni partiler kurulması,parti programlarının rejimle hesaplaşmaya yönelik birer kışkırtma programına dönüştürülmesi…
=Ulusal bunalımlar yaratılması. Ülkede sık sık ekonomik bunalımlar yaratarak bunalım aralarının azaltılması, yabancı şirket egemenliğine geçilmesi….
=Ulusal üretim biçimlerinin ele geçirilmesi. Ağır sanayi işletmelerinin, enerji ve iletişim kurumlarının “özelleştirme” adı altında yabancı şirketlere yok pahasına devredilmesi, bağımsızlığı pekiştirecek büyük projelerin önlenmesi, belediye hizmetlerini yabancı şirketlere devredilmesi, yerel yönetimi güçlendirme adı altında toplumsal hizmetlerin “karlılık” esasına oturan şirketlere devredilmesi…
=Silahlı gücün zayıflatılması. Ulusal ordunun silah donanımında, komuta kontrol ve iletişim sistemlerinde yenileme alımlarını kısarak zayıflatılması, ulusal sınırların gevşetilmesi…
=Seçim darbeleri ile (hileli seçim) egemen devletin ele geçirilmesi. Sürekli kitle gösterileri düzenlenmesi. Halkı ikna edici etnik çatışmaların düzenlenmesi, ölümle sonuçlanan kışkırtmalarla etnik ya da mezhepsel kimliklerin kemikleştirilmesi…
=Kültürel kaynaşmanın yıkımı. Çok kültürlülük toplumsal ortak kültürün temellerinin yıkılması, din kültürünün parçalanması, geleneksel akışın kesilmesi, ulusal dayanışmanın yok edilmesi, medeniyetler arası diyalog programlarıyla batının dinsel kurumlarının güdümünde eritilmesi, böylece azınlık din kurumlarıyla ulusal egemenliğin karşısında ortak dinsel cephe oluşturulması…

Görülen Lüzum Üzerine Kirletilen Demokrasi..

Ergun Özgen